درباره ما

در دنیای امروز که مشکلات و بیماریهای احاطه کننده جامعه بشری روز به روز در حال افزایش است، باید با تمامی قوا به مقابله با آنها پرداخت تا بتوان زندگی نوع بشر را بهبود بخشید. برای رسیدن به این هدف باید چندین عامل را در کنار هم داشت و تقویت کرد. این عوامل عبارتند از: دانش، تجربه، تکنولوژی، تعهد، احساس وظیفه و انسانیت. هدف مرکز ارزیابی شنوایی و تعادل ملاصدرا نیز خدمت رسانی و کمک به مددجویان و مراجعین محترم خود با تکیه بر عوامل فوق است و موفقیت خود را منوط به رضایت مراجعین خود می داند. این مرکز با داشتن کادری مجرب با مدارک معتبر دانشگاهی ( دکترا، کارشناسی ارشد و کارشناسی در رشته شنوایی شناسی)، دسترسی به آخرین تکنولوژیهای معتبر

در دنیای امروز که مشکلات و بیماریهای احاطه کننده جامعه بشری روز به روز در حال افزایش است، باید با تمامی قوا به مقابله با آنها پرداخت تا بتوان زندگی نوع بشر را بهبود بخشید. برای رسیدن به این هدف باید چندین عامل را در کنار هم داشت و تقویت کرد. این عوامل عبارتند از: دانش، تجربه، تکنولوژی، تعهد، احساس وظیفه و انسانیت. هدف مرکز ارزیابی شنوایی و تعادل ملاصدرا نیز خدمت رسانی و کمک به مددجویان و مراجعین محترم خود با تکیه بر عوامل فوق است و موفقیت خود را منوط به رضایت مراجعین خود می داند. این مرکز با داشتن کادری مجرب با مدارک معتبر دانشگاهی ( دکترا، کارشناسی ارشد و کارشناسی در رشته شنوایی شناسی)، دسترسی به آخرین تکنولوژیهای معتبر ارزیابی و تجربه کافی در زمینه های مختلف ارزیابی سرگیجه و تعادل، وزوز گوش، تجویز و تنظیم انواع وسایل کمک شنوایی و سمعک و بسیاری از مشکلات شنوایی و تعادلی و انجام خدمات توانبخشی مناسب در این زمینه ها، یک مرکز بسیار جامع در زمینه ارزیابی شنوایی و تعادل بوده که همه آزمونهای تخصصی در این دو حیطه را انجام می دهد. تجویز و تنظیم سمعک یکی از تخصص های ویژه این مرکز است که با انجام آزمونهای تخصصی گفتاری برای تعیین میزان کارایی عصب شنوایی( SIN Test/ Quick Sin Test/…) شروع و با انجام آزمون تخصصی Real Ear Measurement برای اطمینان تنظیم صحیح سمعک پایان می پذیرد که تنها درسمعک ملاصدرا انجام می گردد.
ارزیابی و تجربه کافی در زمینه های مختلف ارزیابی سرگیجه و تعادل، وزوز گوش، تجویز و تنظیم انواع وسایل کمک شنوایی و سمعک و بسیاری از مشکلات شنوایی و تعادلی و انجام خدمات توانبخشی مناسب در این زمینه ها، یک مرکز بسیار جامع در زمینه ارزیابی شنوایی و تعادل بوده که همه آزمونهای تخصصی در این دو حیطه را انجام می دهد. تجویز و تنظیم سمعک یکی از تخصص های ویژه این مرکز است که با انجام آزمونهای تخصصی گفتاری برای تعیین میزان کارایی عصب شنوایی( SIN Test/ Quick Sin Test/…) شروع و با انجام آزمون تخصصی Real Ear Measurement برای اطمینان تنظیم صحیح سمعک پایان می پذیرد که تنها درسمعک ملاصدرا انجام می گردد.